Cao 2020 artikel 13 - Buitengewoon verlof

Wist je dat je extra vrije dagen krijgt voor de speciale gebeurtenissen in je leven? Denk hierbij aan bruiloften, huwelijksjubilea, dienstjubilea, doktersbezoek en bij het overlijden van familieleden. Dit heet buitengewoon verlof. Buitengewoon verlof is niet wettelijk geregeld, maar staat wel in de cao voor Dierenartspraktijken. 

Hoeveel dagen verlof je krijgt, verschilt per reden en per relatie. Voor bijvoorbeeld je eigen bruiloft / geregistreerd partnerschap, krijg je 4 dagen verlof wanneer je fulltime werkt. Voor een bruiloft van een familielid krijg je 1 vrije dag onafhankelijk van je dienstverband.

Het bezoeken van een dokter of specialist dient in eigen tijd te gebeuren. Wanneer dit echt niet anders mogelijk is (dus ook bij spoed) krijg je maximaal 2 uur per bezoek vergoed. Let op, de regels voor zwangerschapsonderzoeken tijdens werktijd zijn afwijkend. Dan geldt namelijk de Arbeidstijdenwet: “De werkgever stelt de zwangere werknemer in de gelegenheid de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Zij behoudt haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon, indien zij door het bedoelde zwangerschapsonderzoek verhinderd is geweest haar arbeid te verrichten.”

Buitengewoon verlof geregeld in onze cao:

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer - 4 dagen naar rato van je contracturen.
 • Geboorteverlof (bij bevalling van je partner) - 5 dagen naar rato van je contracturen
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van je kind, ouders, broer/zus, zwager/schoonzus - 1 dag.
 • Bij 25-, 40-, en 50-jarige huwelijk en volgende lustra van de werknemer zelf, maar ook van zijn (schoon)ouders - 1 dag.
 • Bij 25- en 40-jarig dienstjubileum van werknemer - 1 dag.
 • Bij het overlijden van echtgeno(o)t(e) / partner of kind van de werknemer - vanaf de dag van overlijden t/m 2 dagen na de uitvaart.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouder, broer/zus, zwager/schoonzus van de werknemer - 2 dagen.
 • Bij de uitvaart van (schoon)ouder, (over)grootouders, broer/zus, zwager/schoonzus - 1 dag voor de uitvaart.
 • Doktersbezoek (zie hierboven).

Wet Arbeid en Zorg

Naast buitengewoon verlof kun je ook verlof krijgen vanuit de wet Arbeid en Zorg. Dit is van toepassing wanneer er sprake is van zorg-, calamiteiten-, adoptie-, geboorte-, ouderschaps-, bevallings- of zwangerschapsverlof.

Zorgverlof

Bij zorgverlof wordt er onderscheid gemaakt tussen kort- en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof wordt deels doorbetaald, langdurig zorgverlof wordt niet doorbetaald.  

 • Kortdurend zorgverlof: Je hebt recht op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging vanwege ziekte van echtgenoot echtgeno(o)t(e)/partner, kind, ouder of huisgeno(o)t(e). Je kunt dan maximaal 2x de arbeidstijd per week (maximaal 10 dagen) opnemen over een periode van een jaar. Je hebt dan rechts op 70% doorbetaling van het loon. De 30% verlies kun je compenseren door werkuren in te halen of bovenwettelijke vakantiedagen of opgebouwde compensatietijd in te leveren.
 • Langdurend zorgverlof; je komt in aanmerking voor onbetaald langdurig verlof als je tijdelijk zorg biedt aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Dit betekent dat het leven op korte termijn ernstig in gevaar is. Helaas geldt deze regeling niet bij chronische ziekte of wanneer het een schoonouder betreft. Wanneer de chronische ziekte levensbedreigend wordt of in de terminale fase terecht komt kun je wel zorgverlof aanvragen. Dit recht geldt ook wanneer je zorgt voor een zieke broer/zus, grootouder, kleinkind of andere huisgenoot. Hoe lang je verlof op mag nemen dient in overleg met je werkgever beslist te worden. Totaal mag het per jaar niet meer bedragen dan 6x je wekelijkse arbeidsduur. Hoe je dit opneemt mag je zelf beslissen. De werkgever dient wel je pensioenpremie te betalen alsof je normaal werkzaam bent.

Calamiteitenverlof

 • Dit verlof is bedoeld om acuut vrij te krijgen in geval van onvoorziene situaties waarbij vlot actie nemen genoodzaakt is. Denk hierbij aan een acuut ontstane lekkage waarvoor je thuis moet zijn voor de loodgieter, maar ook een ziek kind dat opgehaald moet worden van school of de bevalling van je partner. Dit is een van de situaties waarin de cao afwijkt van de wet aangezien calamiteitenverlof niet wordt doorbetaald volgens onze cao. Je hebt wel recht op behoud van loon door het inhalen van de gemiste uren of het inleveren van bovenwettelijke vakantiedagen.

Adoptieverlof

 • Wanneer je als werknemer een kind adopteert heb je ook recht op verlof. Gedurende een half jaar lang heb je recht op 6 weken verlof zonder behoud van loon. Deze 6 weken kun je opnemen in overleg met de werkgever maar hoeft niet per se achtereenvolgens te zijn. Je hebt recht op dit verlof vanaf 4 weken voordat de adoptie plaatsvindt. Tijdens dit verlof heb je wel recht op een uitkering.

Verlof voor de partner omtrent de geboorte

 1. Calamiteitenverlof: recht op verlof op de dag (dagen) van de bevalling. 100% loondoorbetaling volgens de wet (door werkgever). Volgens de cao heb je alleen recht op verlof, maar niet op loondoorbetaling.
 2. Geboorteverlof: recht op verlof binnen 4 weken na de geboorte van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. 100% loondoorbetaling (door werkgever).
 3. Aanvullend geboorteverlof (per 1 juli 2020): recht op verlof binnen 6 maanden na de geboorte van maximaal 5 keer de wekelijkse arbeidsduur. 70% loondoorbetaling (door UWV).
 4. Ouderschapsverlof: recht op verlof de eerste 8 jaar na de geboorte van het kind van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. 0% loondoorbetaling.

Zwangerschaps en bevallingsverlof

Hiervoor verwijzen we naar deze pagina op onze website.

11-10-2020: Dit artikel is aangepast en is dus niet hetzelfde als het verschenen artikel in het TvD.