Algemene voorwaarden / beëindiging lidmaatschap

Lid worden van de BPL

Wilt u lid worden van de Belangengroep praktiserende dierenartsen in loondienst?

Dit kan door u aan te melden bij het secretariaat van de BPL of door het aanmeldformulier in te vullen op de website:

Zodra de secretaris uw aanmelding heeft ontvangen, stuurt hij / zij u een ontvangstbevestiging en ontvangt u de factuur voor de contributie van dit jaar.

Welke leden kent de BPL?

De vereniging BPL kent gewone leden, aspirant-leden, ereleden, buitengewone leden en rustende leden. In de statuten van de BPL staan de verschillende soorten leden als volgt beschreven in artikel 4.1 t/m 4.6.

Gewone leden

Degenen die bevoegd zijn in Nederland de titel van dierenarts te voeren en van wie de werkzaamheden in de veterinaire praktijk in Nederland tevens geheel of ten dele in dienstverband wordt verricht, dan wel:

  • van wie de arbeidsverhouding voor de sociale verzekeringswetgeving of het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen met een dienstverband wordt gelijkgesteld
  • zij die voorafgaand aan of aansluitend op een uitkering dan wel inkomen op grond van de sociale verzekeringswetgeving, wachtgeldregeling of vergelijkbare of daarvoor in de plaats tredende ambtelijke regelingen, dan wel op grond van bepalingen van een pensioenfonds voor werknemers, en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Aspirant leden

Zij die de studie diergeneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde in Nederland volgen of zij die Nederlands onderdaan zijn en aan een buitenlandse faculteit de studie diergeneeskunde volgen, gedurende de periode dat zij ter voorbereiding op het dierenartsexamen co-assistent zijn.

Buitengewone leden

  • zij die bevoegd zijn in Nederland de titel van dierenarts te voeren en die buiten Nederland werkzaamheden uitvoeren in de veterinaire praktijk, geheel of ten dele in dienstverband, dan wel in een met een dienstverband vergelijkbare arbeidsverhouding en voorts zij die voorafgaand aan of aansluitend op bedoeld dienstverband aanspraak kunnen laten gelden op een door dat land toe te kennen uitkering, dan wel inkomen op grond van de sociale zekerheidswetgeving, wachtgeldregeling of vergelijkbare ambtelijke regelingen, dan wel op grond van bepalingen van aldaar behorende pensioenvoorzieningen.
  • Zij die behoren tot een categorie* welk op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering daartoe is aangewezen.

* toelichting: tijdens de ALV van de BPL in mei 2005 is bepaald dat een categorie leden die onder de buitengewone leden valt, de werkgevers zijn die lid zijn van de BPL. Dit bleek namelijk al sinds de oprichting van de BPL het geval te zijn en de motivatie van deze werkgevers om lid te zijn van de BPL, kwam voort uit het feit dat er destijds nog geen werkgeversvereniging bestond. Men wilde het belang van overleg over arbeidsvoorwaarden onderschrijven en werd lid van de BPL om steun te betuigen.
Tijdens diezelfde ALV is besloten dat deze categorie leden dezelfde contributie dient te voldoen als gewone leden, nieuwsbrieven ontvangt en vergaderingen kan bijwonen, maar geen stemrecht heeft.

Ereleden

Diegenen die op voorstel van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden.

Rustende leden

Die leden of buitengewone leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan wel voorafgaand hieraan een VUT-/OBU- of daarmee vergelijkbare uitkering ontvangen.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap dient voor 1 december te geschieden via ons emailadres: info@bpl-dierenartsen.nl. Indien u na 1 december uw lidmaatschap beeïndigt, dan zal de contributie van het lopende jaar nog worden geïnd en kunt u het gehele jaar nog gebruik maken van het lidmaatschap van de BPL en alle bijkomende voordelen. U zult dan worden uitgeschreven per eerst volgend kalenderjaar. 

Procedure contributieheffing lidmaatschap BPL

De contributie van de BPL wordt eenmaal per jaar, rond januari, bij alle leden geïnd (via machtiging danwel handmatig overmaken). Studentleden en leden die in datzelfde jaar afgesturdeerd zijn, hoeven geen contributie te betalen.