Update Evidensia addendum

Wij, als BPL, hebben gemerkt dat er veel terugkomende vragen zijn omtrent het addendum van IVC Evidensia. Evidensia heeft inmiddels een toelichting gegeven naar haar medewerkers aangaande dit addendum, maar dit heeft niet alle vragen van onze leden kunnen beantwoorden. Naar aanleiding van dit addendum is er juridisch overleg gepleegd tussen de BPL en IVC Evidensia. Om het voor jullie wat duidelijker te maken hebben wij, in overleg met onze jurist, een korte Q&A voor jullie samengesteld.

Wanneer is de cao van toepassing?

Wanneer je werkgever aangesloten is bij de BPW is deze verplicht de cao toe te passen op al z’n werknemers. IVC Evidensia is vorig jaar aangesloten bij de BPW en de praktijken die hier onder vallen zullen dus verplicht zijn de cao toe te passen. Dit is ongeacht of je als werknemer al dan niet het addendum ondertekent. Voor werknemers die lid zijn van de BPL betekent dit dat bepalingen uit de cao ook automatisch op hen van toepassing zijn.

Wanneer de cao van toepassing is op jou als werknemer, hoe werkt deze dan door in je individuele arbeidsovereenkomst?

We hebben veel vragen gekregen over wanneer geldt een bepaling uit de cao voor mij en wanneer gelden bepalingen uit mijn vorige contract? Ongeacht of je het addendum wel of niet getekend hebt gelden de gunstigere afspraken uit de nieuwe cao dierenartsenpraktijken voor jou als werknemer van IVC Evidensia (of een andere BPW praktijk).

De ‘veterinaire sector cao’ is een MINIMUM cao, wat betekent dat in individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemer hier vanaf geweken kan worden. Als er in je arbeidsovereenkomst bepalingen staan die beter zijn dan wat er in de cao is overeengekomen blijven deze gewoon gelden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een betere vergoeding voor de consignatiedienst, waarbij de werkgever de mindere bepaling uit de huidige cao niet zomaar kan toepassen, tenzij je hier zelf uitdrukkelijk mee ingestemd hebt. In verband met deze vraag verwijzen we jullie ook terug naar (toelichting op) het addendum. Wij raden jullie wel aan het te melden aan je manager en de documenten waaruit dit blijkt zorgvuldig te bewaren (denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten of bevestigingen van afspraken etc.)

Naast deze vragen hebben we ook veel vragen gekregen over de verdeling van de pensioenpremie. Hoe zit het met de pensioenpremieverdeling?

In de ‘veterinaire sector cao’ is een nieuwe pensioenpremieverdeling opgenomen van 2/5 – 3/5 (werknemer – werkgever). ALLEEN wanneer in je oude arbeidsovereenkomst duidelijk een clausule staat waarin de 1/3 – 2/3 verdeling genoemd is, ZONDER verwijzing naar de cao, dan geldt dit als een gunstigere bepaling en blijft deze gelden. Wordt er echter op dit punt in je arbeidsovereenkomst verwezen naar de cao en is de 1/3 – 2/3 verdeling ter illustratie genoemd, dan geldt de nieuwe cao-afspraak.

We verwijzen hier ook even naar de tekst van artikel 4, lid 2 van de cao dierenartspraktijken: Rechten die voortvloeien uit bepalingen van eerdere cao’s komen met de inwerkingtreding van deze cao te vervallen. In plaats daarvan gelden de bepalingen van deze cao. Deze heeft, voor zover deze mindere aanspraken aan werknemer geeft, voorrang op de voorgaande cao(‘s). Als je individuele afwijkende afspraken hebt, die niet uit een eerdere cao voortvloeien, blijven die voor jou wel van toepassing. Indien in een individuele arbeidsovereenkomst een verwijzing staat naar eerdere cao’s en in dezelfde arbeidsovereenkomst is, ter verduidelijking van de cao afspraak de verdeling van de pensioenpremie (1/3 werknemer; 2/3 werkgever) opgenomen, dan geldt vanaf 1-1-22 de vigerende cao afspraak omtrent de nieuwe premieverdeling (2/5 werknemer; 3/5 werkgever bij dierenartsen in loondienst zie artikel 15).

Dit betekent dat, ook als je het addendum niet tekent en er geen uitdrukkelijke bepaling in je arbeidsovereenkomst staat over de 1/3 – 2/3 verdeling, de nieuwe verdeling (2/5 – 3/5) toegepast kan en mag worden door de werkgever.