Update cao onderhandelingen

Nog geen "witte rook". Bericht van de onderhandelingsdelegatie cao 2021:

Beste BPL leden,

Afgelopen periode hebben we opnieuw met werkgevers (BPW) om de tafel gezeten om verder te praten over de nieuwe cao voor dierenartsenpraktijken. Belangrijk daarbij is om te vermelden dat ook de ketenorganisatie Evidensia in deze gesprekken door de BPW vertegenwoordigd wordt.
Ondanks de goede intenties over en weer is het nog niet gelukt om overeenstemming te bereiken. Dit betekent dat er per 1 maart nog geen nieuwe cao gepresenteerd kan worden. We willen de goede hoop op een mooie sector cao nog niet laten varen, maar feit is wel dat er nog wel een aantal belangrijke ‘bespreekpunten’ zijn.

Inzet BPW

De BPW heeft aangegeven dat het de intentie is om de basis van de cao te verbreden en zoveel mogelijk praktijken te laten toetreden tot de cao. Het ‘aanhaken’ van Evidensia (als grote ketenorganisatie) is wat dat betreft een positieve ontwikkeling. De voorstellen van de BPW moeten dan ook vanuit die context beoordeeld worden. Een groot aantal praktijken die nu willen toetreden tot de cao hanteren namelijk nog arbeidsvoorwaarden die lager zijn dan die van de cao.

Pensioen

De stijging van de pensioenpremie voor Dierenartsen drukt z’n stempel op de onderhandelingen. BPW wil deze extra kosten betrekken in hun cao voorstellen en een andere verdeling van de premie tussen werknemers en werkgevers (nu 1/3 – 2/3) bespreekbaar maken.
De BPL heeft daar best moeite mee. In de eerste plaats is pensioen geen onderwerp van deze cao (hebben we dus ook geen invloed op). En zelfs na de stijging van de kosten is de hoogte van de gemiddelde premie niet erg afwijkend ten opzichte van andere pensioenregelingen in Nederland en procentueel ook niet hoger dan die van de assistenten. Daarnaast pakt de verhoging van de premie nogal verschillend uit (afhankelijk van de hoogte van je inkomen en leeftijd).

Loongebouw en loon

Omdat de BPW streeft naar één cao voor alle medewerkers in de praktijk, streven ze ook naar één loongebouw. Uit een benchmark is wel gebleken dat het huidige loongebouw nogal sober is (in vergelijk met de ‘BV-Nederland’).
In het door werkgevers voorgestelde nieuwe loongebouw blijven de loonschalen voor dierenartsen echter gelijk en wordt voorgesteld de periodieke stappen te verlagen naar 2,5%. Daarbij is voorgesteld om in een tweejarige cao de lonen met 2x 0,5% te verhogen.
Conclusie, een versoberd loongebouw en een wel heel erg laag loonbod.

Hoe verder?

Ook het bestuur van de BPL vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk praktijken onder de cao vallen. Dit kan namelijk bijdragen aan verdere professionalisering en de al jaren gewenste verbetering van arbeidsvoorwaarden. Daarover hebben we dus geen verschil van mening met de BPW.

Waar we het nog niet over eens zijn, is het laatste voorstel van de BPW. Met deze voorstellen wordt het verschil met de arbeidsvoorwaarden in ‘de markt’ namelijk alleen maar groter in plaats van kleiner. Ondanks alle onzekerheid rondom de Covid-pandemie gaat jullie werk gewoon door en mede daarom zijn de economische ontwikkelingen in de sector gunstig (toename van omzet). Naar de mening van het bestuur hoort dit tot uitdrukking te komen in de nieuwe cao. Ook in een cao die misschien door veel meer praktijken gaat worden toegepast.

Per saldo horen jullie er dus op vooruit te gaan. Op basis van de huidige voorstellen van de BPW lijkt dat voor dierenartsen op wie de cao nu van toepassing is, niet het geval en gaan de zij er komende twee jaar zelfs op achteruit. En dat kan niet de bedoeling zijn!

Komende periode worden de gesprekken daarom voortgezet.
We houden jullie op de hoogte.

Namens het bestuur,
De onderhandelingsdelegatie.