Stap ik over op de avr van AniCura?

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor AniCura medewerkers

Als medewerker van AniCura heb je onlangs de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) van AniCura in kunnen zien. Ook heb je jouw nieuwe contract aangeboden gekregen. De vraag is nu; onderteken je wel of niet je nieuwe arbeidsvoorwaarden? We snappen dat dit niet altijd een makkelijke keus is en dat het soms moeilijk vergelijken is met je oude voorwaarden (al dan niet met een cao erbij). Doe je er goed aan of niet? En hoe zit dit op de lange termijn? Aangezien wij als BPL opkomen voor de belangen van dierenartsen in loondienst hebben we een overzicht gemaakt met enkele zaken die je in je overweging mee zou kunnen nemen.

Vergelijken met de cao

In dit overzicht wordt vaak de vergelijking gemaakt met de cao. Echter is dit ook nuttig voor dierenartsen die nu geen contract volgens cao hebben omdat je zo beter weet hoe deze punten voor een groot aantal dierenartsen geregeld zijn. Je kan zo beter onderhandelen. Aangezien de cao onderhandelingen nog in volle gang zijn zullen we in dit document refereren aan de cao van 2020.

AniCura heeft het BPW lidmaatschap collectief opgezegd. Dit betekent dat alle AniCura praktijken niet meer verplicht zijn om volgens cao te werken. Echter als jij een contract hebt dat nog wel volgens cao is, dan blijft de cao wel op jou van toepassing. 

Maatwerk is nodig

Let op! Er valt geen algemeen advies te geven, dus voor iedereen geldt, lees goed je arbeidsvoorwaarden door en beslis voor jezelf of je wel of niet tekent. Ook is het belangrijk je te realiseren dat het arbeidsvoorwaardenpakket van AniCura op sommige punten nog verder uitgewerkt gaat worden de komende tijd.

Leden van de BPL kunnen hun contract gratis bij ons laten checken door ons te mailen op info@bpl-dierenartsen.nl.

Punten om niet te vergeten in je overweging: 

 • Salaris:
  • We willen nog een keer benadrukken dat de cao Dierenartspraktijken een minimum cao is. Dit wil zeggen dat je altijd boven de cao mag belonen. Dit geldt dus ook voor de salarisschalen. Dit betekent dat je dus boven je schaal kunt uitgroeien. AniCura spreekt van een maximum salaris bij een schaal in de cao. Dit bestaat niet binnen de cao met een minimum karakter. Ook groei je in de cao als je op het einde van een schaal zit jaarlijks mee met de inflatie.
  • De systematiek van het doorlopen van de schaal van de avr is anders dan van de cao. De systematiek van de cao is als volgt, je begint aan een schaal omdat je de kwalificaties hebt voor de functie die bij die schaal hoort. Je groeit in je schaal omdat je ervaring opdoet. Het eindsalaris bij een schaal wordt gezien als een vakvolwassen salaris (nogmaals binnen de cao niet als een maximum). Binnen de avr wordt er gewerkt met een midpoint. Het idee is dat salarissen die lager liggen met grotere stappen groeien dan de salarissen die er op of er boven liggen. Omdat de hoogte van de periodiek vantevoren niet bekend is en per jaar kan wisselen, is het dus moeilijk te voorspellen hoe lang je erover zult doen om een schaal te doorlopen. De salarisgroei binnen de avr is minder zeker.
 • Periodiek. De hoogte van de periodiek binnen de avr wordt jaarlijks bepaald. Samen met de inflatiecorrectie vormen zij het percentage dat je jaarlijks kunt groeien. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van het salarisbudget (en dat is weer afhankelijk van de winst), de markt, je presteren en je positie in de salarisschaal. Er zit dus onzekerheid in je loonontwikkeling. In de cao staat de periodiek duidelijk omschreven als een jaarlijkse salarisverhoging van 3% bij goed functioneren bovenop de jaarlijkse loonsverhoging volgens het AWVN cijfer (inflatiecorrectie).
 • De inflatiecorrectie in de avr vindt pas plaats in maart in plaats van in januari. Dit is nadelig voor een werknemer aangezien alle prijzen in januari stijgen en niet pas in maart. Vooralsnog wordt niet gesproken van uitkeren met terugwerkende kracht.
 • De werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie. AniCura heeft in het tweede kwartaal van 2021 bekend gemaakt dat de werkgever 2/3 deel van de pensioenpremie betaalt en de werknemer dus 1/3 deel. In de tekst in de avr houdt AniCura de mogelijkheid open om de verdeling in de toekomst te wijzigen. *De informatie over de pensioenpremie is aangepast in december 2021*
 • Meeruren. Binnen de avr wordt alleen gesproken over overuren. Meeruren zijn niet gedefinieerd zoals in de cao. Een parttimer zal eerst meeruren maken voordat hij / zij overuren maakt. In de cao bouw je bovendien zowel vakantietoeslag (8%) als vakantietijd (9,62%) op over deze uren. Het lijkt er op dat AniCura geen onderscheidt maakt en dus dat je alle uren die je buiten je contract werkt als tijd voor tijd op moet nemen. Vraag dit nog even na bij je practice manager als je overweegt een nieuw contract te tekenen.
 • Overuren worden gecompenseerd als tijd voor tijd (in principe). Dit wil zeggen dat je:
  • Je overuren niet meer uitbetaald krijgt.
  • Je geen opslag krijgt over de gewerkte uren, dus als je na je avonddienst een uur doorwerkt, krijg je een uur in tijd zonder compensatie voor het werken buiten reguliere werktijden ervoor terug. Compensatie voor overuren zoals in de cao bestaat niet meer. Volgens cao geldt voor ieder uur overwerk een vergoeding van anderhalf uur (150%), waarvan 100% in geld en 50% in tijd wordt uitbetaald.
  • “Medewerkers in functieschalen VT-III, VT-IV, VS en MG-I, MG-II komen niet in aanmerking voor een overwerktoeslag”. De BPL vindt dat (zeker) het salaris van een VT-III (vergelijkbaar met dierenarts C) niet zodanig is dat deze niet aanmerking moet komen voor vergoeding van overwerk.
 • Belangrijk voor dierenartsen A. Binnen de cao is er een maximum tijd dat je in de dierenarts A schaal kunt zitten (4 jaar bij goed functioneren). Dit omdat in de praktijk bleek dat er teveel dierenartsen in deze schaal bleven zitten. De avr kent geen maximum tijd aan de VT-I schaal. Als je begint als dierenarts dan bezit je minder praktische vaardigheden en moet er meer in je geïnvesteerd worden. Je salaris is dan ook vaak lager. Als je die eerste jaren gehad hebt, ga je eigenlijk pas richting een volwaardig dierenartssalaris door op te schuiven naar schaal dierenarts B. Het is voor jou als dierenarts A ongunstig om lang in de eerste schaal te blijven.
 • Nascholing buiten werktijd? Dan worden de uren niet altijd vergoed. De cao is duidelijk: “Wanneer de werknemer nascholing volgt in opdracht van de werkgever, dan zal de werknemer in diensttijd aan deze nascholing kunnen deelnemen. Indien de nascholing buiten diensttijd valt worden deze uren gecompenseerd in tijd of in geld uitbetaald.” En “Wanneer de werknemer in opdracht van de werkgever nascholing volgt zal de werkgever de kosten die hieraan verbonden zijn vergoeden.” Overigens moet volgens de wet een werkgever een werknemer in staat stellen om nascholing te volgen die nodig is om te functioneren in zijn / haar functie. De mogelijkheid tot het volgen van nascholing is dus niet iets wat speciaal in een cao of avr zou moeten worden opgenomen. (Het mag natuurlijk wel maar dit is wel goed om je als werknemer te realiseren).
 • Reiskosten tijdens diensten en consignatie worden vergoed als woon-werk kilometers in plaats van zakelijke kilometers. Voor de landbouwhuisdieren dierenartsen en dierenartsen die visites rijden iets om goed uit te vragen. Er wordt in de hele tekst in de avr niet gesproken over dierenartsen die meer doen dan alleen naar klinieken rijden.
 • Roostervrije dag, daar mag je er maar één van doorgeven binnen de avr. Voor een parttimer is dat mogelijk nadelig. (avr: “De roosteraar houdt rekening met minimaal één voorkeursdag om niet ingeroosterd te worden. Uiteraard kunnen dit meer dagen zijn zolang dit mogelijk is binnen het rooster.”. In de cao staat: “De parttimer heeft het recht tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan de roosterweek van werken aan te geven op welke dagen c.q. roostertijden hij niet beschikbaar is, tenzij er vaste (rooster)afspraken zijn. Eén en ander laat onverlet de overeengekomen arbeidstijd.”).
 • Verlof. In de cao telt een vriend / vriendin (duurzame relatie) ook mee als partner bij de bijzonder verlof regels. In de avr niet, daar telt alleen een huwelijkspartner of geregistreerd partner mee.
 • Aanvragen van vakantie. De wensen van de werknemer zijn volgens de wet leidend bij de aanvraag van een vakantie. Alleen bij zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever weigeren. In de cao staat het recht op drie weken aaneengesloten tenzij de werkzaamheden dat niet mogelijk maken, dan twee weken. In de avr staat bij voorbaat een periode uitgesloten voor een aanvraag van drie weken, waar je in overleg van mag afwijken. Dat is de zaken omdraaien. Je moet als werknemer dan namelijk je werkgever om een gunst vragen als je drie weken op vakantie wilt in de zomer in tegenstelling tot de werkgever die moet aantonen dat drie weken niet kan en aan jou moet vragen om minder op te nemen.
 • Wettelijke vakantiedagen zijn in de avr geldig tot 6 maanden na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. In de cao is dat 12 maanden.
 • WIA gat verzekering. Hierover is niets opgenomen in de avr. In de cao betaalt je werkgever de helft van je premie. Een WIA gat verzekering kan je als werknemer afsluiten en deze dekt het verschil tussen de WIA uitkering en het laatst verdiende loon bij arbeidsongeschiktheid. Het verschil tussen de uitkering en het laatstverdiende loon wordt WIA gat genoemd en een verzekering kan dit verschil dekken.
 • Onafhankelijke onderhandeling. Als laatste willen we graag nog wijzen op een belangrijk verschil tussen een cao en een avr. Een cao is een product van een onderhandeling tussen werkgevers (BPW), werknemers (BPL) en vakbonden. Jaarlijks wordt door de BPL onderhandeld om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren en een plan te maken voor de toekomst met als centraal punt goede arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Zonder deze inzet zou de cao nu niet zijn wat hij is (zie ook de vele praktijken die onder de cao belonen). In een avr heeft een werkgever veel meer ruimte door het ontbreken van onderhandelingen met een onafhankelijke, professionele partij. AniCura heeft er immers met het opzeggen van de lidmaatschappen van de BPW bewust voor gekozen om niet met een vakbond in onderhandeling te hoeven gaan maar met alle werknemers individueel. AniCura geeft aan dat er een commissie van advies is waaraan onduidelijkheden of geschillen uit de avr aan kunnen worden voorgelegd. De vraag blijft echter hoe bindend het advies van een commissie is. Tevens zijn dit geen van de werkgever onafhankelijke personen die worden bijgestaan door een vakbond.

Klik hier voor ons eerdere bericht over het verschil tussen een avr en een cao in het algemeen.

We hopen dat deze lijst je helpt bij het maken van je keuze. Wat we alle dierenartsen ook nog mee willen geven is het volgende:

Het is op dit moment lastig voor werkgevers om dierenartsen te vinden en om ze te houden. Ondanks / dankzij Corona draaien veel praktijken een goede omzet dit jaar. Samengevat, het zou een gunstige tijd moeten zijn voor de arbeidsvoorwaarden voor de dierenarts in loondienst. Weet wat je waard bent en wees niet bang om belangrijke punten voor jezelf uit te onderhandelen!