COVID-19 Q&A deel 1

COVID-19: Wat zijn mijn rechten?

1. Kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?

Ja, alle werkgevers zijn opgeroepen om tot en met 6 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat jouw werktijden worden aangepast. De maatregel is bedoeld om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om het personeel zo doelmatig mogelijk in te zetten. Dit betekent dat als personeel niet strikt noodzakelijk is, thuis moet blijven om besmetting te voorkomen en om ingezet te kunnen worden als er personeelstekorten dreigen te ontstaan op de werkvloer.

2. Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Jouw werkgever kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe het loon doorbetalen. De werkgever kan wel van jou vragen om eerst over- en meeruren op te nemen, maar kan je hier niet toe verplichten.

3. De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof kan je gebruiken om de opvang van jouw kind te regelen. Het verlof duurt zolang je daarvoor nodig hebt. Of je doorbetaald wordt is afhankelijk van het arbeidscontract dat je hebt afgesloten met jouw werkgever. Als je volgens cao werkzaam bent, dan staat er in artikel 4.3 van de cao vermeld dat je bij calamiteitenverlof het salaris niet doorbetaald krijgt: ‘’Aan de werknemer wordt ingeval van een calamiteit buitengewoon verlof verleend zonder behoud van loon voor een naar billijkheid te berekenen tijd, waarbij de werknemer het recht krijgt om de loonderving te compenseren, hetzij door de werktijd in te halen, hetzij door het inleveren van bovenwettelijke vakantiedagen of opgebouwde compensatietijd (de werknemer behoudt tenminste het recht op het wettelijk minimum aan vakantieaanspraken)’’. Ben je niet werkzaam volgens de cao dan is doorbetaling van het loon afhankelijk van de individuele afspraak met jouw werkgever.

Uiteraard is onze cao het minimum en mag jouw werkgever altijd in het voordeel van de werknemer afwijken. Dus jouw werkgever kan wel besluiten om jouw loon door te betalen tijdens het calamiteitenverlof.

4. Wat gebeurt er met mijn loon als de praktijk gesloten gaat worden?

Als de praktijk gesloten gaat worden dan bestaat er een regeling voor werkgevers met betrekking tot het doorbetalen van het salaris van de medewerkers. Voorheen werd dit via het UWV gedaan door het aanvragen van werktijdverkorting. Echter door de grote aanvragen heeft het kabinet een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. De werkgever kan tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten en op deze manier het salaris van de medewerkers gewoon doorbetalen. Hiervoor gelden uiteraard wel enkele voorwaarden:

  • De werkgever mag de werknemer niet ontslaan gedurende de periode waarin tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies (vanaf 1 maart 2020).
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden.

De werkgever vraagt NOW aan bij het UWV en op deze manier kan er tot 100% van het loon doorbetaald worden. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever is afhankelijk van de omzetdaling. Als de omzet 100% weg valt, dan bedraagt de tegemoetkoming voor de werkgever 90% van de loonsom. De werknemer krijgt wel 100% loon betaald.

Meer informatie hierover staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

5. Mijn partner en/of kind is ziek. Heb ik recht op zorgverlof?

Ja, er is dan sprake van kortdurend zorgverlof. Volgens artikel 4.1 in de cao staat hier het volgende over vermeld: ''Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal de arbeidstijd per week (maximaal 10 dagen). De werknemer heeft recht op 70% doorbetaling van het loon. De 30% loonderving kan worden gecompenseerd door het inhalen van werkuren of door het inleveren van bovenwettelijke vakantiedagen of opgebouwde compensatietijd.''

Dit zorgverlof mag ook gespreid opgenomen worden in overleg met je werkgever (bijv. 1 dag per week).

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn geformuleerd met hulp van Maarten Koster, arbeidsjurist bij vakbond De Unie. Hartelijk dank voor de hulp Maarten!

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers