CAR: CVS arbeidsvoorwaarden regeling

CVS heeft, net als AniCura, een arbeidsvoorwaarden regeling opgesteld. Dit betekent dat je als (nieuwe) medewerker van CVS een contract krijgt aangeboden waarop deze regeling van toepassing is. De cao is op het moment van ondertekenen niet (meer) van toepassing.

Klik hier voor onze eerdere berichtgeving over het verschil tussen een arbeidsvoorwaardenregeling en een cao in het algemeen.

Als nieuwe medewerker van CVS is het handig om te weten wat de verschillen zijn met de cao. Maar ook als je al in dienst bent van CVS en je krijgt een nieuw contract aangeboden, is het goed om te weten waarin deze verschilt met je huidige contract.
Wij begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is, zeker als je ook gaat kijken op de lange termijn. Als BPL komen wij op voor de belangen van dierenartsen in loondienst en vinden we het belangrijk dat jij krijgt wat je verdient.

Een contract is persoonlijk en er zal dus altijd maatwerk nodig zijn. Er valt geen algemeen advies te geven, dus voor iedereen geldt, lees goed je arbeidsvoorwaarden door en beslis voor jezelf of je wel of niet tekent. Toch hebben wij geprobeerd een overzicht te maken met de belangrijkste verschillen en overeenkomsten, om zo een weloverwogen beslissing te maken. Op het moment van schrijven zijn de cao-onderhandelingen nog in volle gang, dus zullen wij in dit document refereren aan de cao van 2020.

Salaris:

 • We willen graag benadrukken dat de cao Dierenartspraktijken een minimum karakter heeft. Dit wil zeggen dat je altijd boven de cao mag belonen. Dit staat niet vermeld in de CAR, dus wij weten niet of je boven een salarisschaal kunt uitgroeien.
 • De toepassing van de salarisschalen is nagenoeg gelijk. Alleen het instapsalaris Dierenarts B is volgens cao €3.766 en volgens CAR €3.726 bruto per maand.
 • De functie-indeling, dus welke kenmerken Dierenarts A of B heeft, staat in de CAR niet omschreven, hiervoor word je verwezen naar HR. Het is belangrijk om te weten waar je nu staat en waar je naar toe kan groeien.
 • De inflatiecorrectie, ook wel indexatie genoemd, is gelijk aan de cao.
 • De jaarlijkse prestatiegerichte groei (periodiek) is volgens de CAR afhankelijk van het functioneren van de medewerker, maar kan oplopen tot maximaal 6%. Er staat niet omschreven hoe deze beoordeling wordt uitgevoerd en wanneer je dus recht hebt op een bepaald percentage.
  In de cao staat omschreven dat bij goed functioneren een periodiek van 3% wordt aangehouden. Voor de beoordeling is een protocol uitgewerkt, die in de bijlage van de cao is toegevoegd.

Pensioen:

 • De bijdrage voor het pensioenfonds is gelijk aan de cao. De werkgever houdt 1/3 van de pensioenpremie in op het salaris en draagt dit samen met het werkgeversdeel, 2/3, af aan de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen.

Vakantie en verlof:

 • In de CAR staat dat je het recht hebt een vakantie van twee aaneengesloten weken op te nemen. Het opnemen van drie aaneengesloten weken kan enkel in overleg, en is afhankelijk van de bezetting.
  Volgens de cao heb je het recht om een vakantie van drie aaneengesloten weken op te nemen. Mocht dit noodzakelijk zijn, kan de aaneengesloten vakantie worden beperkt tot twee weken.
  Hier zijn de zaken dus omgedraaid. Bij CVS moet je als werknemer namelijk je werkgever om een gunst vragen als je drie aaneengesloten weken op vakantie wil. Dit in tegenstelling tot de werkgever die volgens cao werkt: hij/zij moet aantonen dat drie weken niet kan en aan de werknemer vragen om minder op te nemen.
 • Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen in de cao 12 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Volgens de CAR vervallen vakantiedagen op 1 juli van het opvolgende jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.
 • De vakantietoeslag is in beide documenten 8% over het maandsalaris inclusief toeslag voor inconveniënte uren. Echter bouw je in de cao ook vakantietijd op over extra gewerkte uren, namelijk 9,62% over het uurloon per meeruur (ook kan in overleg worden besloten dat de werknemer de opgebouwde vakantietijdtoeslag in tijd opneemt). Dit wordt vakantietijdtoeslag genoemd en wordt niet aangeboden in de CAR.
 • Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene noodsituaties waarin acuut vrij moet worden genomen om persoonlijk actie te kunnen nemen of wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. In de CAR is opgenomen dat de werknemer het volledige salaris krijgt doorbetaald tijdens dit verlof (dit is zoals het wettelijk geregeld is in Nederland). In de cao krijgt de werknemer geen loon uitbetaald tijdens dit verlof, waarbij de werknemer wel het recht behoudt om de gemiste werktijd in te halen of te compenseren door het inleveren van bovenwettelijke vakantiedagen of meeruren.
 • Zwangerschapsverlof: voor wie langer verlof wil, biedt CVS de mogelijkheid om aansluitend vier weken extra verlof op te nemen tegen 50% doorbetaling van het salaris. Dit biedt de cao niet.

Concurrentie- en relatiebeding:

 • In de CAR staat dat wanneer een dierenarts een arbeidsovereenkomst aangaat voor onbepaalde tijd, de werkgever een concurrentie- en relatiebeding zal opnemen. Dit is het enige wat is opgenomen in de CAR en wordt verder niet toegelicht.
  In de cao is er geen concurrentiebeding opgenomen. Wel is er een relatiebeding die de werkgever kan opnemen in een contract langer dan 1 jaar of in een contract voor onbepaalde tijd. De opties die de werkgever hiervoor heeft, staan beschreven in een bijlage.

WIA-gat verzekering:

 • Deze verzekering kun je als werknemer afsluiten en deze dekt het verschil tussen de WIA-uitkering en het laatst verdiende loon bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het verschil tussen de uitkering een het laatstverdiende loon wordt WIA-gat genoemd en een verzekering kan dit verschil dekken.
  In de cao betaalt je werkgever de helft van je premie als je deze verzekering afsluit. Hierover is niets opgenomen in de CAR.

Collectieve verzekering:

 • CVS heeft via Centraal Beheer / Achmea speciale collectieve kortingen bedongen op een aantal verzekeringen, zoals een autoverzekering en woonverzekering. Zij zouden ook bezig zijn met een collectieve zorgverzekering en een zogenaamd fietsplan. Let op, er zitten ook nadelen aan een collectieve verzekeringen, lees je dus van tevoren goed in. In 2023 verdwijnt sowieso de korting in de collectieve zorgverzekering.

Diensten:

 • De consignatievergoeding is in beide documenten gelijk, namelijk €3,70 voor elk uur dat de werknemer is geconsigneerd. En €5,- per uur wanneer dit op een feestdag is.
 • De CAR hanteert een lagere toeslag tijdens het werken op inconveniënte uren:
  avonddiensten worden in de CAR 120% vergoed. Volgens de cao is dit 125% op doordeweekse avonden (21.00u - 24.00u) en 135% in het weekend (zaterdag 17.00u - 24.00u en zondag 07.00u - 24.00u).

Reiskosten:

 • In de CAR is opgenomen dat je maximaal 40km enkele reis vergoed krijgt, ten opzichte van 30km volgens cao (per dag komt één heenreis en één terugreis in aanmerking voor deze vergoeding). De vergoeding is in beide gevallen €0,19 per km.

Jubileumuitkering:

 • Volgens cao ontvangen werknemers een jubileumuitkering wanneer zij 25 jaar (half bruto maandsalaris) en 40 jaar (volledig bruto maandsalaris) in dienst zijn.
  Bij CVS ontvang je bijna iedere 5 jaar een uitkering. Dit geldt zowel voor een dienstjubileum in een bepaalde praktijk als bij een jubileum in dienst van CVS.

Dynamisch document:

Tot slot moeten wij noemen dat de CAR in het voorwoord wordt omschreven als een dynamisch document, wat te allen tijde kan worden aangepast. Dit betekent dat een werkgever veel ruimte heeft om de arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) te veranderen. Dit is een groot verschil met de cao, welke tot stand komt na onderhandelingen tussen werkgevers (BPW), werknemers (BPL) en vakbonden. Jaarlijks wordt door de BPL onderhandeld om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren en tussentijds kan de cao niet worden aangepast.

Deze lijst is niet volledig, maar wij hopen dat het je helpt bij het maken van een keuze wanneer je van CVS een contract aangeboden krijgt. Twijfel je over je nieuwe contract en/of wil je meer inzicht in de verschillen tussen de CAR en de huidige cao, neem dan contact met ons op.

*Update december 2021*

CVS heeft in 2021 een aantal aanpassingen doorgevoerd in hun CAR naar aanleiding van de vergelijking met de cao. Het instap salaris van de dierenarts B en de toeslagen op de inconveniente uren zijn gelijkgetrokken met de cao. Ook zijn de functiekenmerken van dierenarts A en B bekend en te vinden op het intranet. Verder is de vakantietijdtoeslag van 9,62% ook overgenomen uit de cao. 

Wat betreft het calamiteitenverlof: in de cao van 2021-2023 is afgesproken dat het calamiteitenverlof doorbetaald is. In voorgaande cao's is hier voor werkgevers altijd een uitzondering voor afgesproken, die is nu komen te vervallen. 

Leden van de BPL kunnen hun contract gratis bij ons laten checken door ons te mailen op info@bpl-dierenartsen.nl.