Cao en ketens, veranderingen op komst

September 2019: Berichtgeving vanuit het BPL bestuur met betrekking tot overleg tussen de BPL, BPW, AniCura en Evidensia. 

De BPL en BPW (belangenvereniging van praktiserende dierenarts-werkgevers) zijn voortdurend met elkaar in gesprek. Voor de zomer zijn de eerste gesprekken geweest met BPL, BPW, Evidensia en AniCura over de huidige cao voor dierenartsen. Doel is om de mogelijkheid te verkennen om tot een breed gedragen cao binnen de veterinaire sector te komen, waarbij ook ‘de ketens’ vertegenwoordigd zijn. Naar aanleiding van deze gesprekken willen wij jullie (dierenartsen in loondienst) graag informeren over de stand van zaken tot nu toe. Daarnaast willen we jullie ook informeren over jullie rechten op het moment dat de praktijk waar je werkt zich aansluit bij een keten of groep en je mogelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden. In deze tijd van verandering is het belangrijk dat we samen sterk staan. Dit kun je onder andere doen door lid te worden van de BPL. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

De gesprekken

Op dit moment zijn we dus in gesprek met BPW, Evidensia en AniCura. Voor de BPL en de BPW (partij bij de huidige cao)  is het namelijk van belang de cao voor zoveel als mogelijk dierenartsen in onze sector te laten gelden. Zeker nu het aantal dierenartsen in loondienst steeds verder toeneemt.

Waarom cao?

De BPL is van mening dat goede collectieve afspraken voor betere / gelijke arbeidvoorwaarden zorgt en daarmee bijdraagt aan een verdere professionalisering binnen onze sector. De BPL als vereniging onderhandelt daarbij voor het collectief. De cao voor dierenartsen heeft daarbij een minimum-karakter, dus positief afwijken mag altijd.

Voordeel voor werkgevers is dat men niet apart met elke werknemer afspraken hoeft te maken en dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen praktijken wordt beperkt. Daarbij zorgt een cao er voor dat wet- en regelgeving op een juiste en adequate wijze wordt gevolgd, waarbij eventueel sectorspecifieke afwijkingen kunnen worden afgesproken en vastgelegd.

Opties en wensen

AniCura en Evidensia hebben belangstelling voor de cao voor dierenartsen, maar onderzoeken ook nog andere opties, zoals het ontwikkelen van ‘collectieve afspraken’ die alleen voor hun eigen werknemers gelden. Voor zij besluiten al dan niet deel te nemen aan de cao hebben zij echter nog wel vragen / wensen. Zo wil men graag meer flexibiliteit (bijvoorbeeld ten aanzien van individueel beoordelen en belonen) en eenvoud en verduidelijking van een aantal onderdelen van de cao (bijvoorbeeld minder complexiteit ten aanzien van dienstvergoeding en toeslagen). Ook is er de wens om de werkingssfeer van de cao verder uit te breiden (niet veterinaire functies).

Het vervolg

Afgesproken is dat iedereen ‘ruggespraak’ gaat houden binnen zijn of haar eigen organisatie. Medio november zullen we het gesprek hervatten, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is dat we wel een besluit gaan nemen. Eind dit jaar loopt de huidige cao immers af en we willen graag tijdig nieuwe afspraken maken voor de nieuwe cao in 2020.

Rechten

Op dit moment valt niet uit te sluiten dat huidige cao-praktijken – al dan niet behorende bij één van de eerder genoemde ketens – nu of op termijn hun lidmaatschap van de BPW zullen opzeggen. Daarmee zou gekozen worden de cao te verlaten. In een dergelijke situatie blijft je huidige individuele arbeidsovereenkomst (inclusief mogelijke verwijzing naar de cao) WEL van kracht. Mede daarom zal je werkgever je mogelijk een eventueel tussen keten-praktijken geharmoniseerde nieuwe overeenkomst aanbieden. Je werkgever kan je echter nooit dwingen deze overeenkomst te tekenen. Ook niet als deze overeenkomst mede tot stand is gekomen met een ondernemingsraad.

Ons advies is dan ook om niet zomaar een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen, maar eerst grondig advies in te winnen! Je kunt ons daarvoor altijd benaderen. Zowel leden, alsook potentiele leden, zullen wij adviseren en waar mogelijk ondersteunen. Wij als vrijwillig bestuur stellen ook jouw lidmaatschap op prijs.

Standpunt BPL

Er lijken belangrijke veranderingen plaats te gaan vinden binnen onze sector, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Als BPL zien we deze veranderingen vooral als een kans om onze sector verder te professionaliseren. Daarbij stellen we steeds de belangen van ‘onze’ dierenartsen in loondienst centraal. In de basis is de huidige cao daarbij voor ons het uitgangspunt. Immers, er is veel geinvesteerd om deze cao tot stand te brengen. De inhoud van deze cao is voor ons daarbij niet in beton gegoten. Wij staan open voor verdere flexibilisering en vereenvoudiging, mits dit per saldo niet leidt tot versobering.

Om de dierenartsen in loondienst goed te kunnen vertegenwoordigen is het van groot belang dat ons ledenaantal nog verder toeneemt. Ook dierenartsen waarbij de cao (nog) niet van toepassing is worden door ons vertegenwoordigd. Word daarom lid als je dat nog niet bent en geef het door aan je collega’s!